YURT DIŞI ALACAKLARININ TAHSİLİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

 

Uluslararası ticarette karşılaşılan en önemli risklerden biri hiç şüphesiz “ödememe riskidir”.  İhraç edilen mal bedelinin tam veya zamanında alınamaması ihracatçıyı ekonomik anlamda zor duruma sokmaktadır.  Yurtdışında bir inşaat faaliyeti yapan fakat hakkedişini alamayan müteahhit firmanın durumu da bu şekildedir. Maalesef uygulamada ihracatçılar veya yurtdışında hakkedişi bulunan firmalar, karşılarındaki borçlunun yurt dışında olması, borçlunun işyerinin veya borçlunun malvarlığının bulunduğu ülke hukuku hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları nedenlerinden dolayı alacaklarını tahsil edemeyecekleri yanılgısına düşmektedirler.

Hukuki Yollar

Yurt dışı alacaklarının tahsil edilmesinde en önemli husus, borçlunun malvarlığının bulunduğu ülke hukukunun usul ve esas açısından bilinmesidir.  Zira cebri icra hukuku, devletin doğrudan egemenlik haklarının bir sonucudur. Bu bağlamda, cebri icra hukuku kapsamına giren hususlarda yabancı mahkemeler lehine yetki anlaşması bile yapılamaz.  Ancak vurgulamak gerekir ki, yurt dışı alacaklarının tahsili konusunda, her somut olay özelinde gidilmesi gereken hukuki yollar bulunabilmektedir. Örneğin, Türkiye’de borçluya karşı alacak davası açıp daha sonra borçlunun malvarlığının bulunduğu ülkede bu kararın tenfizini ve daha sonra da icrasını talep etmek bir çözüm olabilir. Bunun haricinde, doğrudan borçlunun bulunduğu yabancı ülkede dava veya icra takibi yapmak da başka bir çözüm yoludur.  Stratejik olarak hangi hukuki yolun seçilmesi gerektiği konusunda masraf ve zaman açısından alacaklının menfaatleri mutlaka değerlendirilmelidir.

UNIDROIT Çalışmaları ve Yabancı Ülkelerde Alacak Takibi

Uluslararası alanda yurt dışı alacakların tahsilindeki zorlukların giderilmesini sağlamak amacıyla yol gösterici yeni çalışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda, özellikle,  özel hukukun yeknesaklaştırılmasını sağlamak için kurulmuş olan UNIDROIT’nın (International Institute for the Unification of Private Law, Özel Hukukun Yeknesaklaştırılması İçin Uluslararası Enstitü) çalışmaları önem arz etmektedir. UNIDROIT Yönetim Konseyi, 23-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan toplantıda  “Etkili İcra İçin En İyi Uygulamalar”  adlı projeye verilen yüksek öncelikli statüyü onaylayıp, bir çalışma grubu kurulmasına izin verdi. Dolayısıyla, yurt dışındaki alacakların tahsiline ilişkin önemli olabilecek bir çalışma için adımlar atılmış oldu.

Detaylı bilgi için bkz: https://www.unidroit.org/english/documents/2020/study76b/wg-01/s-76b-wg-01-02-e.pdf

Türk şirket ve şahıslarının işlem yaptıkları özellikle ABD, AB ülkeleri, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Çin, Güney Kore, İngiltere, Kazakistan, KKTC, Libya, Meksika, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün dahil pek çok ülke ve hukuk sisteminde alacakların tahsili için ilgili ülkelerdeki çözüm ortağı hukuk bürolarımız ile işlemleri başlatmak ve uzman ekibimizle ilgili daha fazla bilgi için info@dcintlaw.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.