Uluslararası ticarette karşılaşılan en önemli risklerden biri hiç şüphesiz “ödememe riskidir”.  İhraç edilen mal bedelinin tam veya zamanında alınamaması ihracatçıyı ekonomik anlamda zor duruma sokmaktadır.  Yurtdışında bir inşaat faaliyeti yapan fakat hakedişini alamayan müteahhit firmanın durumu da bu şekildedir. Maalesef uygulamada ihracatçılar veya yurtdışında hakedişi bulunan firmalar, karşılarındaki borçlunun yurt dışında olması, borçlunun işyerinin veya borçlunun malvarlığının bulunduğu ülke hukuku hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları nedenlerinden dolayı alacaklarını tahsil edemeyecekleri yanılgısına düşmektedirler.

Read More

The purpose of this document is to give information regarding the questions frequently asked by ICSID member States or investors. Please do not take this document as a legal advice or policy guidance and be noted that it is not a comprehensive guide to ICSID arbitration.

ICSID arbitration is a dispute resolution method for foreign investors and States to resolve the disputes arising from foreign investments. International investment treaties, investment contracts or investment legislation may refer parties to ICSID arbitration. Usually, this method of dispute resolution is commenced by foreign investors against the member states of the ICSID.

Read More

 ULUSLARARASI YATIRIM TAHKİMİ VE ICSID 

Bu bilgi notu ICSID üyesi ülkelerin ve yatırımcıların sıkça sordukları sorular hakkında bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır. Herhangi bir şekilde hukuki tavsiye veya ICSID tahkimine ilişkin kılavuz metin olarak anlaşılmamalıdır.

ICSID tahkimi, yabancı yatırımcılar ile devletler arasında, yabancı yatırımlardan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek üzere oluşturulmuş bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Tarafların ICSID tahkimine gidebilmesi için, uluslararası yatırım anlaşmaları, yatırım sözleşmeleri veya yatırım mevzuatları çerçevesinde karşılıklı rıza vermeleri gerekir.

Read More

SELECTED PUBLICATIONS

BOOKS AND BOOKS CHAPTER

 • Y. Çalışkan, Z. Çalışkan, Turkish Private International Law: Selected Documents, Adalet, Ankara, 2017.
 • Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri, İstanbul 2014.
 • Dispute Settlement in International Investment Law, Implementing International Economic Law Through Dispute Settlement Mechanisms (Nijhoff International Trade Law Series, Volume: 6, August 2011) Click to Read
 • Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları: WIPO Tahkimi ve Dünya Ticaret Örgütü, Değişim Yayınları, İstanbul 2008.
 • The Development of International Investment Law: Lessons From the OECD MAI Negotiations and Their Application to a Possible Multilateral Agreementon Investment, Boca Raton, Florida, USA, 2008. Click To Read
 • Legal English For Turkish Law Students, Değişim Yayınları, İstanbul 2007.

ARTICLES

 • Published in Istanbul Sehir University Law Faculty Student Magazine (Refereed Journal) Year: 2014 Volume: 1Peace and Security: Failures of the Security Council Click to Read
 • Maltepe University “The 3rd International Law Congress of Youth” Dispute Settlement Mechanism of ICSID Arbitration and Case Study of Tulip v. Turkey
 • Uluslararası Yatırım Tahkiminin Üçüncü Kişiler Tarafından Finansmanı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 22(3), 2016.
 • Tahkim Sözleşmesine Aykırılıktan Doğan Tazminat Talebi, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Eskişehir, 21-22 Nisan 2016, Sempozyum Bildirileri ve Tartışmalar, Editörler: Bilgin Tiryakioğlu, Mesut Aygün, Ali ÖnaL, Kübra Altıparmak, Cansu Kaya, Yetkin Yayınları, İstanbul 2016.
 • ICSID Jurisdiction: Whose Dictionary Will be Used For the Definition of «Investment» and the «Scope of Consent”, in “Foreign Investment Law”, Ed. Ceyda Süral, Ekin Hacıbekiroğlu, 2016.
 • Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya’daki Türk Yatırımları, Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Kirizi, Küre Yayınları, 2011.
 • Türk Tabiiyetinde Olan Kişiler ile İlgili Davalar Işığında Amerikan Milletlerarası Yargılama Hukukundaki Bazı Temel Kavramlar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 62, Ocak-Şubat, 62-83, 2006. Click to Read 
 • “Yabancı Mahkeme Kararlarının Amerikan Hukuku’nda Tanınması ve Tenfizi” E-akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Internet Dergisi, Mart 2006, Sayı: 49, 2006. Click to Read
 • İki Taraflı Yatırım Anlaşmalarında Yer Alan En Çok Gözetilen Ulus Kaydının Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişin Hükümlere Uygulanabilirliği Sorunu, Prof. Dr. Tuğrul ARAT’a Armağan, Ankara, Yetkin, 2012, 303-329, 2012.
 • The Free Movement of Judgments Within the European Union. Ankara Barosu Dergisi, 3(68), 2010. Click to Read
 • Milletlerarası Tahkimde Ahde Vefa ve Akdin Değişen Şartlara Uyarlanması Prensiplerinin Uygulanması. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 24, 365-377, 2004. Click to Read
 • Yabancıların Bilgi Edinme Hakkı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7, 473-492, 2005.

LET’S WORK TOGETHER

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.

MAKE ENQUIRY