SELECTED PUBLICATIONS

BOOKS AND BOOKS CHAPTER

 • Y. Çalışkan, Z. Çalışkan, Turkish Private International Law: Selected Documents, Adalet, Ankara, 2017.
 • Uluslararası Satım Hukukunda Kanunlar İhtilafı Meseleleri, İstanbul 2014.
 • Dispute Settlement in International Investment Law, Implementing International Economic Law Through Dispute Settlement Mechanisms (Nijhoff International Trade Law Series, Volume: 6, August 2011) Click to Read
 • Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları: WIPO Tahkimi ve Dünya Ticaret Örgütü, Değişim Yayınları, İstanbul 2008.
 • The Development of International Investment Law: Lessons From the OECD MAI Negotiations and Their Application to a Possible Multilateral Agreementon Investment, Boca Raton, Florida, USA, 2008. Click To Read
 • Legal English For Turkish Law Students, Değişim Yayınları, İstanbul 2007.

ARTICLES

 • Published in Istanbul Sehir University Law Faculty Student Magazine (Refereed Journal) Year: 2014 Volume: 1Peace and Security: Failures of the Security Council Click to Read
 • Maltepe University “The 3rd International Law Congress of Youth” Dispute Settlement Mechanism of ICSID Arbitration and Case Study of Tulip v. Turkey
 • Uluslararası Yatırım Tahkiminin Üçüncü Kişiler Tarafından Finansmanı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, 22(3), 2016.
 • Tahkim Sözleşmesine Aykırılıktan Doğan Tazminat Talebi, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Eskişehir, 21-22 Nisan 2016, Sempozyum Bildirileri ve Tartışmalar, Editörler: Bilgin Tiryakioğlu, Mesut Aygün, Ali ÖnaL, Kübra Altıparmak, Cansu Kaya, Yetkin Yayınları, İstanbul 2016.
 • ICSID Jurisdiction: Whose Dictionary Will be Used For the Definition of «Investment» and the «Scope of Consent”, in “Foreign Investment Law”, Ed. Ceyda Süral, Ekin Hacıbekiroğlu, 2016.
 • Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya’daki Türk Yatırımları, Uluslararası Yatırım Hukuku Bağlamında Libya Kirizi, Küre Yayınları, 2011.
 • Türk Tabiiyetinde Olan Kişiler ile İlgili Davalar Işığında Amerikan Milletlerarası Yargılama Hukukundaki Bazı Temel Kavramlar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 62, Ocak-Şubat, 62-83, 2006. Click to Read 
 • “Yabancı Mahkeme Kararlarının Amerikan Hukuku’nda Tanınması ve Tenfizi” E-akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık Internet Dergisi, Mart 2006, Sayı: 49, 2006. Click to Read
 • İki Taraflı Yatırım Anlaşmalarında Yer Alan En Çok Gözetilen Ulus Kaydının Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişin Hükümlere Uygulanabilirliği Sorunu, Prof. Dr. Tuğrul ARAT’a Armağan, Ankara, Yetkin, 2012, 303-329, 2012.
 • The Free Movement of Judgments Within the European Union. Ankara Barosu Dergisi, 3(68), 2010. Click to Read
 • Milletlerarası Tahkimde Ahde Vefa ve Akdin Değişen Şartlara Uyarlanması Prensiplerinin Uygulanması. Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, 24, 365-377, 2004. Click to Read
 • Yabancıların Bilgi Edinme Hakkı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7, 473-492, 2005.

LET’S WORK TOGETHER

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.

MAKE ENQUIRY