Türk Tabiiyetinde Olan Kişiler ile İlgili Davalar Işığında Amerikan Milletlerarası Yargılama Hukukundaki Bazı Temel Kavramlar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 62, Ocak-Şubat, 62-83, 2006.